Co to jest karta podatkowa?

0
148

Karta podatkowa, jest to jedna z form opodatkowania, której charakterystyczną cechą jest to, że wysokość podatku ustalana jest przez Urząd Skarbowy. Wysokość podatku jest ustalana biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej działalności, a nawet liczbę osób zatrudnionych przez daną firmę, czy liczbę mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Charakterystyczną cechą tego opodatkowania jest to, że kwota podatku nie zmienia się bez względu na uzyskany dochód. Mówiąc inaczej, zarówno gdy firma uzyska wysoki dochód, jak i w przypadku dochodu niskiego, firma zawsze zapłaci taki sam podatek. Jego wysokość może zmienić się tylko na początku nowego roku podatkowego, jeżeli Urząd Skarbowy podejmie taką decyzję. Podatnik oczywiście o takiej zmianie musi być poinformowany.

Kto może rozliczać się w formie karty podatkowej
Czy każde przedsiębiorstwo może rozliczać się w formie karty podatkowej? Oczywiście nie. Listę rodzajów działalności, które są dopuszczone do rozliczania się w formie karty podatkowej można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należą do nich min:

– działalność wytwórczo – usługowa lub usługowa,
– działalność w zakresie usług transportowych, które są wykonywane przy użyciu jednego pojazdu,
– działalność w zakresie usług rozrywkowych,
– działalność w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, a także kwiatami (wyjątkiem są napoje o zawartości alkoholu powyżej 1.5%,
– działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego, artykułami nieżywnościowymi,
– działalność gastronomiczna, pod warunkiem że nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1.5%

Ponadto aby płacić podatek w formie karty podatkowej podatnik powinien:

– nie korzystać z usług osób niezatrudnionych osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,
– nie korzystać z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów,
– nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
– małżonek podatnika, nie może prowadzić działalności w takim samym zakresie,
– podatnik nie powinien wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

Prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, nie muszą składać zeznań podatkowych, a także wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast podatnicy tacy muszą:

– wpłacić należny podatek do każdego 7-mego dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym,
– do dnia 31 stycznia, podatnik musi złożyć do Urzędu Skarbowego PIT – 16A,
– prowadzić kartę przychodów.

Aby rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie karty podatkowej, trzeba do 20 stycznia danego roku złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on być złożony do Urzędu Skarbowego, właściwego na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Skomentuj artykuł