Czym jest KNF i dlaczego trzeba sprawdzać listę ostrzeżeń KNF?

0
186

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego. To najważniejszy organ, który zajmuje się sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem całego polskiego rynku finansowego. Jednym z jego zadań jest prowadzenie listy ostrzeżeń KNF. Co można na niej sprawdzić?

O KNF

KNF to organ administracji publicznej, który sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym. W skład komisji wchodzi siedem osób, w tym Minister Finansów, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Prezydent RP. Organ ten został powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Członkowie Komisji podejmują uchwały na posiedzeniach odbywających się co dwa tygodnie oraz korespondencyjnie.

Kompetencje i zakres działań realizowanych przez KNF są bardzo szerokie. Przede wszystkim KNF kontroluje działanie banków, ale i jest nadzorcą rynku emerytalnego i kapitałowego, a także rynku ubezpieczeniowego. Sprawdza na bieżąco poprawność działania kas spółdzielczych i podmiotów płatniczych.

Nadrzędnym celem Komisji jest sprawowanie na tych wszystkich rynkach działań kontrolnych i monitorujących, aby zapewnić jak najbardziej przejrzyste i efektywne ich funkcjonowanie.

Zadania realizowane przez KNF

Najważniejsze zadania stawiane przez KNF dotyczą ogólnie rzecz ujmując różnych rynków finansowych. Dlatego Komisja:

 • podejmuje działania informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i dba o prawidłowe jego funkcjonowanie,
 • podejmuje działania mające na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,
 • stwarza możliwości polubownego i pojednawczego rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego,
 • bierze udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.

Do zadań Komisji zalicza się wszelkie prace skupione na prawidłowym, stabilnym działaniu rynku finansowego i zachowaniu jego bezpieczeństwa i przejrzystości. W tym celu m.in. KNF prowadzi listę ostrzeżeń publicznych.

Lista ostrzeżeń KNF

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi, zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, listę ostrzeżeń publicznych. Ma ona kształt wykazu podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie doniesienia Komisja może składać na podstawie kilku aktów prawnych:

 • Prawa bankowego,
 • ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • ustawy o giełdach towarowych,
 • ustawy o usługach płatniczych,
 • ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 • ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,
 • ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na listę ostrzeżeń publicznych trafiają dane podmiotów, które są zgłaszane do prokuratury w ramach zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ale nie tylko. Mogą być to również informacje o postępowaniach, do których na prawach pokrzywdzonego przystąpił Przewodniczący KNF.

Dzięki liście ostrzeżeń KNF można alarmować społeczeństwo i podmioty gospodarcze o konieczności zachowaniu ostrożności podczas nawiązywaniu kontaktów z podmiotami, które się na niej znajdują. To szczególnie istotne dla osób, które chcą zaciągnąć pożyczkę. Jeśli w rejestrze ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się firma pożyczkowa, z oferty której chcemy skorzystać, lepiej odstąpić od takiego zamiaru. Natomiast inwestorzy chcący zainwestować w jakieś przedsięwzięcie, powinni sprawdzić listę KNF, aby nie narazić się na stratę części, a nawet całości posiadanego kapitału.

 

Artykuł został przygotowany przez ekspertów z firmy Eden Finance, która specjalizuje się w udzielaniu pożyczek gotówkowych w domu klienta. Więcej informacji o ofercie pożyczek znajdziecie Państwo na stronie: www.edenfinance.pl

Tagiknf

Skomentuj artykuł