Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych oraz VAT 2017 – kompendium

0
190
zmiany w podatku dochodowym i vat

Autor Maciej Leszek Hyży Gdynia

Zmiany w ordynacji podatkowej

Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Jedna z istotniejszych zmian, która zostanie wprowadzona od 01 marca 2017 r. polega na tym, że minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie organem podatkowym tylko w sprawach wydawania interpretacji ogólnych (art. 13 par. 13 ust. 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 01 marca 2017 r.).

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako organ podatkowy

Inną zmianą, która zacznie obowiązywać od 01 marca 2017 r. jest to, że do organów podatkowych należeć będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Organ ten przejmie większość kompetencji przysługujących obecnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podatnika

Art. 117 c Ordynacji podatkowej

Bardzo ważna zmiana polegająca na tym, że pełnomocnik będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Obniżenie limitu gotówkowego do 15 000,00 zł

Zmianą, która będzie miała praktyczne znaczenie dla wielu przedsiębiorców jest to, że od 01 stycznia 2017 roku nastąpiło obniżenie limitu rozliczeń gotówkowych do 15 000,00 zł. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Określenie wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny

Ważną zmianą jest określenie w przepisach podatkowych, co będzie stanowiło przychód z tytułu objęcia udziałów albo akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielni, które będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny.

 1. Co do zasady, za przychody z kapitałów pieniężnych – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego – uważana będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji), a w razie ich braku – wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze,
 2. Jeżeli jednak wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważana będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (odpowiednio stosowany będzie w takich przypadkach art. 19 ust. 3 ustawy o PIT stanowiący, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu

Kolejna zmiana polega na tym, że z dniem 01 stycznia 2017 r. katalog kosztów kwalifikowanych został rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatnika będącego mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych

Inna ważna zmiana dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową, które są co do zasady dokonywane tylko w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jednakże w przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – mogą być dokonywane w ramach zeznań za kolejne 3 lata podatkowe.

Z dniem 01 stycznia 2017 r. okres ten zostanie wydłużony do sześciu lat (zob. art. 26e ust. 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2017r.).

Nowe brzmienie przepisów dotyczących krwiodawców

Istotną zmianą jest to, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi. Do zmian tych zostaną dostosowania wskazane przepisy. Od Nowego Roku na podstawie:

 1. Art. 21 ust. 1 pkt 101 ustawy o PIT zwolnione od podatku będą przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 332 z późn. Zm.),
 2. Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. C ustawy o PIT będzie można odliczyć od dochodu darowizny na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

Kwota wolna od podatku

Od 02 stycznia 2017 r. obowiązuje degresywna (malejąca) kwota wolna od opodatkowania, zależna od dochodów uzyskiwanych przez podatników. Zwolnione od opodatkowania są dochody nieprzekraczające w roku podatkowym 6 600,00 zł. W przypadku dochodów od 6 600,00 zł do 11 000,00 zł kwota wolna stopniowo się zmniejsza. Przy dochodach od 11 000,00 zł do 85 528 zł rocznie kwota wolna pozostaje niezmieniona i wynosi 3 091,00 zł. Dla podatników o dochodach powyżej 85 528,00 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu. Podatnicy, których dochody przekroczą w skali roku 127 000,00 zł, nie będą mieli możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w ustawie o ryczałcie

Wg projektu ustawy, będzie możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli przychody z działalności gospodarczej podatnika nie przekroczą w poprzednim roku 250 000 EURO (obecnie 150 000 EURO).

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku w wysokości 15 %

Zmianą, która powinna zadowolić wiele mniejszych spółek z o.o jest to, że od dnia 01 stycznia 2017 r. z nowej stawki podatku 15 % będą mogły korzystać dwie grupy podatników:

l Mali podatnicy (tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy 1 200 000,00 EURO, tj. 5 157 000 PLN)

l Podatnicy rozpoczynający działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność).

Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

Zmianą, która będzie miała praktyczne znaczenie dla wielu osób prawnych jest to, że wprowadzono obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

 1. Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000,00 zł.

Praktyczne znaczenie dla wielu osób prawnych będzie miała zmiana polegająca na tym, że od 01 stycznia 2017r. podatnicy będą obowiązani zmniejszać koszty uzyskania przychodów (względnie zwiększać przychody) o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności dokonane z naruszeniem obowiązku dokonywania ich za pośrednictwem rachunku bankowego.

Określenie wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny

Analogiczną zmianą dla osób prawnych (wcześniej opisaną w przypadku osób fizycznych) jest określenie w przepisach podatkowych, co będzie stanowiło przychód z tytułu objęcia udziałów albo akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielni, które będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny.

 1. Co do zasady, za przychody z kapitałów pieniężnych w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego uważana będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji), a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze,
 2. Jeżeli jednak wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważana będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (odpowiednio stosowany będzie w takich przypadkach art. 14 ust. 2 ustawy o CIT stanowiący, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia).

Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu

Kolejna zmiana polega na tym, że z dniem 01 stycznia 2017 r. katalog kosztów kwalifikowanych zostanie rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatnika będącego mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Określenie przepisów nawiązujących do przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Z dniem 01 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206). Przepisy te umożliwiają przedsiębiorcom okrętowym opłacanie zryczałtowanego podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Zmiany w przepisach o cenach transakcyjnych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej od 01 stycznia 2017 r.

Od 01 stycznia 2017 r. następujący podatnicy będą obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej:

 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą lub prowadzili księgi rachunkowe:
 2. a) Dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) lub
 3. b) Ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– których przychody lub koszty, w rozumienia przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro (względnie w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – od miesiąca następującego o miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro).

 1. Podatnicy dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Podatnicy zawierający z pomiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

 1. a) Umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
 2. b) Umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.

Zmiany w podatku VAT

Nowa ewidencja VAT

Ważną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01 stycznia 2017 r., jest nowe brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z którego wynika, że pełna ewidencja VAT zawierać powinna dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. W szczególności będą to:

 1. Dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania
 2. Dane niezbędne do określenia wysokości kwoty podatku należnego oraz korekt podatku należnego
 3. Dane niezbędne do określenia kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz korekt podatku naliczonego
 4. Dane niezbędne do określenia kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 5. Inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

Wielkie znaczenie dla wielu podatników VAT będzie miał przepis, który stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek podatkowy, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust.1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Przypadki, gdy ma być ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma być ustalone w razie stwierdzenia, że podatnik:

 1. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 2. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 3. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
 4. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku od obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, natomiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 5. Nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość dodatkowego zobowiązania ma, co do zasady, wynosić 30 % kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30 % kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy.

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców

Dla branży budowlanej i developerskiej istotne jest to, że od 01 stycznia 2017 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia objętych zostanie większość robót budowlanych (klasyfikowanych na gruncie stosowanego do celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniach 41-43 (zob. brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT). Nowy katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia określa projektowany załącznik nr 14 do ustawy o VAT (zawiera on 48 pozycji, z czego 47 to roboty budowlane).

Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy

Dla podatników, którzy rozliczali się kwartalnie, istotne znacznie ma to, że od 01 stycznia 2017 r. możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT będą mieli tylko mali podatnicy.

Rozszerzenie stosowania wyłączenia możliwości składania deklaracji kwartalnych

Od 01 stycznia 2017 r. (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT) możliwości składania deklaracji kwartalnych nie będą mieli podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba, że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000,00 zł.

Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej

Zmiana, która dotyczy wielu podatników polega na tym, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. dodany do ustawy VAT został art. 99 ust. 11b, który nakładać będzie obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednak w 2017 r. obowiązek ten dotyczyć będzie tylko niektórych podatników, którzy są:

 1. Obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 2. Dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług;
 3. Obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust 1c ustawy o CIT, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Inni niż wymienieni podatnicy mają stać się obowiązani do składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 01 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej

Kolejna zmiana, która będzie dotyczyć wielu podatników, jest związana z tym, że od 01 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą musiały być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 100 ust. 3 oraz art. 101a ust. 2 ustawy o VAT). Wyłącznie w formie elektronicznej składane będą również od 01 stycznia 2017 r. korekty tych informacji (art. 101 oraz art. 101a ust. 4 ustawy o VAT).

Likwidacja możliwości składania informacji podsumowujących VAT-UE za okresy kwartalne

Z dniem 01 stycznia 2017 r. zlikwidowano możliwość składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne (art. 100 ust. 11 ustawy o VAT).

Nowe przesłanki wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT

Istotne zmiany dotyczą wprowadzenia do ustawy o VAT nowych przesłanek dotyczących wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT.

Zmiany zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela: Wykaz podatników, którzy mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

Podatnicy, którzy od 01 stycznia 2017 r. mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

L.p.

Podatnicy, którzy mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

Wyjątek

1.

Podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

Podatnicy, którzy zgłoszą wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w okresie zawieszenia

2.

Podatnicy obowiązani do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, którzy nie złożyli takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

Jeżeli w wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje

3.

Podatnicy, którzy składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do obliczenia

Jeżeli niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej

4.

Podatnicy, którzy wystawiali faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane (tzw. puste faktury).

W przypadku, gdy wystawienie pustej faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika

5.

Podatnicy, którzy prowadząc działalność gospodarczą wiedzieli lub mieli uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jednolity plik kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 01 stycznia 2017 r.

Od 01 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mają obowiązek przekazywania danych z ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (rejestrów VAT), w formie elektronicznej, tj. w formie JPK (ang. Standard Audit File – Tax – SAF-T) (art. 82 § 1b o.p.).

Od 01 stycznia 2018 r. obowiązek taki będą mieli również mikroprzedsiębiorcy.

Duży przedsiębiorca musi przesyłać JPK-VAT już od lipca 2016 r.

Kto zalicza się do MŚP

http://bafico.pl/ Maciej Leszek Hyży Gdynia

Zmiany w ordynacji podatkowej

Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Jedna z istotniejszych zmian, która zostanie wprowadzona od 01 marca 2017 r. polega na tym, że minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie organem podatkowym tylko w sprawach wydawania interpretacji ogólnych (art. 13 par. 13 ust. 2 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 01 marca 2017 r.).

Szef Krajowej Administracji Skarbowej jako organ podatkowy

Inną zmianą, która zacznie obowiązywać od 01 marca 2017 r. jest to, że do organów podatkowych należeć będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Organ ten przejmie większość kompetencji przysługujących obecnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na pełnomocnika podatnika

Art. 117 c Ordynacji podatkowej

Bardzo ważna zmiana polegająca na tym, że pełnomocnik będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Obniżenie limitu gotówkowego do 15 000,00 zł

Zmianą, która będzie miała praktyczne znaczenie dla wielu przedsiębiorców jest to, że od 01 stycznia 2017 roku nastąpiło obniżenie limitu rozliczeń gotówkowych do 15 000,00 zł. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie przedsiębiorcy będą obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Określenie wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny

Ważną zmianą jest określenie w przepisach podatkowych, co będzie stanowiło przychód z tytułu objęcia udziałów albo akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielni, które będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny.

 1. Co do zasady, za przychody z kapitałów pieniężnych – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego – uważana będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji), a w razie ich braku – wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze,
 2. Jeżeli jednak wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważana będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (odpowiednio stosowany będzie w takich przypadkach art. 19 ust. 3 ustawy o PIT stanowiący, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu

Kolejna zmiana polega na tym, że z dniem 01 stycznia 2017 r. katalog kosztów kwalifikowanych został rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatnika będącego mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wydłużenie okresu możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych

Inna ważna zmiana dotyczy możliwości odliczenia w ramach ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo – rozwojową, które są co do zasady dokonywane tylko w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jednakże w przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – mogą być dokonywane w ramach zeznań za kolejne 3 lata podatkowe.

Z dniem 01 stycznia 2017 r. okres ten zostanie wydłużony do sześciu lat (zob. art. 26e ust. 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2017r.).

Nowe brzmienie przepisów dotyczących krwiodawców

Istotną zmianą jest to, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi. Do zmian tych zostaną dostosowania wskazane przepisy. Od Nowego Roku na podstawie:

 1. Art. 21 ust. 1 pkt 101 ustawy o PIT zwolnione od podatku będą przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 332 z późn. Zm.),
 2. Art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. C ustawy o PIT będzie można odliczyć od dochodu darowizny na rzecz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników przeliczonej zgodnie z art. 8 tej ustawy.

Kwota wolna od podatku

Od 02 stycznia 2017 r. obowiązuje degresywna (malejąca) kwota wolna od opodatkowania, zależna od dochodów uzyskiwanych przez podatników. Zwolnione od opodatkowania są dochody nieprzekraczające w roku podatkowym 6 600,00 zł. W przypadku dochodów od 6 600,00 zł do 11 000,00 zł kwota wolna stopniowo się zmniejsza. Przy dochodach od 11 000,00 zł do 85 528 zł rocznie kwota wolna pozostaje niezmieniona i wynosi 3 091,00 zł. Dla podatników o dochodach powyżej 85 528,00 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowemu zmniejszeniu. Podatnicy, których dochody przekroczą w skali roku 127 000,00 zł, nie będą mieli możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w ustawie o ryczałcie

Wg projektu ustawy, będzie możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli przychody z działalności gospodarczej podatnika nie przekroczą w poprzednim roku 250 000 EURO (obecnie 150 000 EURO).

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Wprowadzenie obniżonej stawki podatku w wysokości 15 %

Zmianą, która powinna zadowolić wiele mniejszych spółek z o.o jest to, że od dnia 01 stycznia 2017 r. z nowej stawki podatku 15 % będą mogły korzystać dwie grupy podatników:

l Mali podatnicy (tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy 1 200 000,00 EURO, tj. 5 157 000 PLN)

l Podatnicy rozpoczynający działalność (w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność).

Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych z naruszeniem obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego

Zmianą, która będzie miała praktyczne znaczenie dla wielu osób prawnych jest to, że wprowadzono obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:

 1. Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 2. Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000,00 zł.

Praktyczne znaczenie dla wielu osób prawnych będzie miała zmiana polegająca na tym, że od 01 stycznia 2017r. podatnicy będą obowiązani zmniejszać koszty uzyskania przychodów (względnie zwiększać przychody) o zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności dokonane z naruszeniem obowiązku dokonywania ich za pośrednictwem rachunku bankowego.

Określenie wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach oraz wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny

Analogiczną zmianą dla osób prawnych (wcześniej opisaną w przypadku osób fizycznych) jest określenie w przepisach podatkowych, co będzie stanowiło przychód z tytułu objęcia udziałów albo akcji w spółkach oraz wkładów w spółdzielni, które będą obejmowane w zamian za wkład niepieniężny.

 1. Co do zasady, za przychody z kapitałów pieniężnych w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego uważana będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji), a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze,
 2. Jeżeli jednak wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważana będzie wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego (odpowiednio stosowany będzie w takich przypadkach art. 14 ust. 2 ustawy o CIT stanowiący, że wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia).

Rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu

Kolejna zmiana polega na tym, że z dniem 01 stycznia 2017 r. katalog kosztów kwalifikowanych zostanie rozszerzony o koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione przez podatnika będącego mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Określenie przepisów nawiązujących do przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Z dniem 01 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206). Przepisy te umożliwiają przedsiębiorcom okrętowym opłacanie zryczałtowanego podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Zmiany w przepisach o cenach transakcyjnych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej od 01 stycznia 2017 r.

Od 01 stycznia 2017 r. następujący podatnicy będą obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej:

 1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą lub prowadzili księgi rachunkowe:
 2. a) Dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty) lub
 3. b) Ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

– których przychody lub koszty, w rozumienia przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro (względnie w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej – od miesiąca następującego o miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro).

 1. Podatnicy dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

Podatnicy zawierający z pomiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

 1. a) Umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
 2. b) Umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.

Zmiany w podatku VAT

Nowa ewidencja VAT

Ważną zmianą, która zaczęła obowiązywać od 01 stycznia 2017 r., jest nowe brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, z którego wynika, że pełna ewidencja VAT zawierać powinna dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. W szczególności będą to:

 1. Dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania
 2. Dane niezbędne do określenia wysokości kwoty podatku należnego oraz korekt podatku należnego
 3. Dane niezbędne do określenia kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz korekt podatku naliczonego
 4. Dane niezbędne do określenia kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 5. Inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

Wielkie znaczenie dla wielu podatników VAT będzie miał przepis, który stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek podatkowy, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z ust.1. W stosunku do osób fizycznych, które za ten czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Przypadki, gdy ma być ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma być ustalone w razie stwierdzenia, że podatnik:

 1. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 2. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 3. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
 4. W złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku od obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, natomiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 5. Nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość dodatkowego zobowiązania ma, co do zasady, wynosić 30 % kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub 30 % kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy.

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców

Dla branży budowlanej i developerskiej istotne jest to, że od 01 stycznia 2017 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia objętych zostanie większość robót budowlanych (klasyfikowanych na gruncie stosowanego do celów podatkowych PKWiU z 2008 r. w grupowaniach 41-43 (zob. brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT). Nowy katalog usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia określa projektowany załącznik nr 14 do ustawy o VAT (zawiera on 48 pozycji, z czego 47 to roboty budowlane).

Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy

Dla podatników, którzy rozliczali się kwartalnie, istotne znacznie ma to, że od 01 stycznia 2017 r. możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT będą mieli tylko mali podatnicy.

Rozszerzenie stosowania wyłączenia możliwości składania deklaracji kwartalnych

Od 01 stycznia 2017 r. (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT) możliwości składania deklaracji kwartalnych nie będą mieli podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, chyba, że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000,00 zł.

Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej

Zmiana, która dotyczy wielu podatników polega na tym, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. dodany do ustawy VAT został art. 99 ust. 11b, który nakładać będzie obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednak w 2017 r. obowiązek ten dotyczyć będzie tylko niektórych podatników, którzy są:

 1. Obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 2. Dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, lub nabywcą tych towarów lub usług;
 3. Obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o PIT lub art. 27 ust 1c ustawy o CIT, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Inni niż wymienieni podatnicy mają stać się obowiązani do składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 01 stycznia 2018 r.

Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących w formie elektronicznej

Kolejna zmiana, która będzie dotyczyć wielu podatników, jest związana z tym, że od 01 stycznia 2017 roku informacje podsumowujące o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym będą musiały być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 100 ust. 3 oraz art. 101a ust. 2 ustawy o VAT). Wyłącznie w formie elektronicznej składane będą również od 01 stycznia 2017 r. korekty tych informacji (art. 101 oraz art. 101a ust. 4 ustawy o VAT).

Likwidacja możliwości składania informacji podsumowujących VAT-UE za okresy kwartalne

Z dniem 01 stycznia 2017 r. zlikwidowano możliwość składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne (art. 100 ust. 11 ustawy o VAT).

Nowe przesłanki wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT

Istotne zmiany dotyczą wprowadzenia do ustawy o VAT nowych przesłanek dotyczących wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT.

Zmiany zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela: Wykaz podatników, którzy mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

Podatnicy, którzy od 01 stycznia 2017 r. mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

L.p.

Podatnicy, którzy mają być wykreśleni z rejestru podatników VAT

Wyjątek

1.

Podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy

Podatnicy, którzy zgłoszą wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w okresie zawieszenia

2.

Podatnicy obowiązani do składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT, którzy nie złożyli takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

Jeżeli w wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje

3.

Podatnicy, którzy składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, w których nie wykazywali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do obliczenia

Jeżeli niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej

4.

Podatnicy, którzy wystawiali faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane (tzw. puste faktury).

W przypadku, gdy wystawienie pustej faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika

5.

Podatnicy, którzy prowadząc działalność gospodarczą wiedzieli lub mieli uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Jednolity plik kontrolny dla małych i średnich przedsiębiorstw od 01 stycznia 2017 r.

Od 01 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mają obowiązek przekazywania danych z ewidencji zakupów i sprzedaży VAT (rejestrów VAT), w formie elektronicznej, tj. w formie JPK (ang. Standard Audit File – Tax – SAF-T) (art. 82 § 1b o.p.).

Od 01 stycznia 2018 r. obowiązek taki będą mieli również mikroprzedsiębiorcy.

Duży przedsiębiorca musi przesyłać JPK-VAT już od lipca 2016 r.

Kto zalicza się do MŚP

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milinów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milinów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milinów euro.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 1. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milinów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milinów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. Zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milinów euro.

Skomentuj artykuł