Prawo spółek handlowych a obsługa prawna spółek

0
194

Kodeks spółek handlowych reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, stosunki prawne pomiędzy spółkami handlowymi a osobami trzecimi oraz wewnętrzne relacje, strukturę i organizację tych spółek. Przepisy prawa cywilnego są bardziej restrykcyjne dla podmiotów prawnych w tym przedsiębiorców niż dla osób fizycznych. W związku ze swobodą zawierania umów pomiędzy osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi warto zadbać o to, aby umowy zawierane pomiędzy tymi podmiotami były zgodne z prawem oraz odpowiednio chroniły przedsiębiorcę. Stworzenie dokumentów takich jak negocjowanie umów handlowych, ich redagowanie, rejestracja spółki, zakładanie spółki czy normujących określone transakcje często okazuje się być skomplikowanym zadaniem. Odnosząc się do poszczególnych, odmiennych reguł, jakie obowiązują dla danego typu spółki, warto znać szczegółowo przepisy regulujące ich ustrój i funkcjonowanie. Jest to przydatne nie tylko dla obsługi podczas funkcjonowania spółki, ale także podczas samego procesu decyzyjnego o założeniu spółki prawa handlowego. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem okazuje się obsługa prawna spółek.

Rodzaje spółek prawa handlowego – jakie wyróżniamy?

Można podzielić na spółki osobowe oraz handlowe. Na gruncie prawa handlowego wyróżnić należy zaliczyć spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjną. Spółki handlowe dzielą się na:

– kapitałowe, do których zaliczyć należy spółkę z o.o. oraz akcyjną. Posiadają osobowość prawną. Jej sprawy prowadzi powołany organ, a wkład wniesiony do spółki musi mieć charakter majątkowy. Ze względu na duże skomplikowanie zasad funkcjonowania spółek handlowych korzystna okazuje się obsługa prawna spółek Wrocław.

– osobowe, zaliczamy do nich pozostałe spółki, mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, mogą pozywać oraz być pozywane. W stosunku do spółek kapitałowych charakteryzują się osobistą odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania, które posiada spółka.

Jak założyć spółkę prawa handlowego? Zakładanie spółki online

Po dokonaniu wyboru, jaką formę spółki chcemy założyć, kolejnym elementem jest zebranie oraz sporządzenie niezbędnych dokumentów do jej założenia. Po skompletowaniu dokumentów (określonych osobno dla danego typu) wspólnicy mają obowiązek udania się do notariusza, aby sporządzić oraz podpisać umowę. Zakładanie spółki wymaga ugruntowanej wiedzy na temat prawa, a brak odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy może skutkować nie tylko przedłużeniem terminów podczas zakładania, ale także późniejszymi problemami finansowymi w przypadku niedopełnienia formalności oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy specjalistów przyspieszy zakładanie spółki.

Podstawowe informacje dot. likwidacji

Profesjonalna pomoc prawna przydaje się także podczas dokonywania likwidacji spółki. Jest obwarowana szczególnymi obowiązkami, które należy dopełnić. Do najważniejszych należą: przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki oraz powołaniu likwidatorów, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, zgłoszenie do KRS czy sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego. Osoby o gruntownej wiedzy i doświadczeniu podczas przeprowadzania likwidacji spółek przeprowadzą ten proces bezpiecznie, szybko i zgodnie z prawem.

Obsługa prawna spółek oraz usługi księgowe dla spółek – dlaczego warto skorzystać?

Korzystanie na każdym etapie ze wsparcia specjalistów zapewni płynność finansową, bezpieczeństwo, działanie zgodne z prawem oraz uniknięcie odpowiedzialności wynikającej z niedopełnienia ustawowych obowiązków. Najważniejsze formy wsparcia przedsiębiorców pod względem formalno-prawnym to:

obsługa prawna spółek, które stanowi nieocenioną pomoc prawną,

usługi księgowe dla spółek świadczące usługi pełnej księgowości bez względu na rodzaj spółki.

Zewnętrzne podmioty pomagają ograniczyć formalności w spółce do minimum, przenosząc je na zewnętrzne podmioty oraz ograniczają jej odpowiedzialność. Są pomocne podczas procesu zakładania spółki, podziału spółek, ich przekształcania czy prowadzenia postępowań przed Sądami Rejestrowymi. Są niezbędne, aby swobodnie poruszać się w gąszczu, często niejasnych przepisów, które należy stosować do danego rodzaju spółki. Zapewniają bezpieczeństwo majątkowe oraz osobiste.

Skomentuj artykuł