Sprzeciw od nakazu zapłaty – czy możliwy?

0
174

Czym jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu upominawczym ma na celu przyspieszone wyegzekwowanie od dłużnika zaległej spłaty. Sąd wydaje nakaz zapłaty po wniesieniu pozwu. Od dnia doręczenia nakazu dłużnik ma dwa tygodnie na uiszczenie zasądzonej kwoty lub zgłoszenie sprzeciwu do sądu.

Terminy, terminy

Jak w wielu innych przypadkach związanych z prawem, tak i w tym, bardzo ważne są terminy. Jeśli bowiem dłużnik nie wniesie sprzeciwu w odpowiednim czasie, wierzyciel może wystąpić o wydanie klauzuli wykonalności, co poskutkuje interwencją komornika.

Co zawiera sprzeciw?

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, okoliczności faktyczne i dowody. Dłużnik może np. zakwestionować zasadność roszczenia lub jego wysokość. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy, ponieważ, jak stanowi art. 505 Kodeksu postepowania cywilnego: Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

Jeśli nie masz czasu na samodzielne działanie pomoc prawną oferuje Kancelaria Rio.

Kiedy nakaz traci moc

Prawidłowo złożony sprzeciw sprawia, że nakaz zapłaty traci moc. Następnie wyznaczana jest rozprawa, na której dłużnik przedstawia wierzycielowi i sądowi swoje argumenty. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Na wniosek pozwanego sąd albo referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie, w którym stwierdza utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części. Oznacza to, że dłużnik nie ma obowiązku spłacenia należności, o którą upominał się wierzyciel.

Odrzucenie sprzeciwu

Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny. Odrzucony zostanie również sprzeciw, którego braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Skomentuj artykuł