Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi? Wszystko, co musisz wiedzieć!

0
32

Zasiłek pogrzebowy to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. W Polsce, zasiłek ten jest regulowany przez prawo i ma na celu złagodzenie obciążenia finansowego, które może wyniknąć z organizacji pogrzebu.

Kto Kwalifikuje się do Otrzymania Zasiłku Pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub instytucji, która poniosła koszty związane z organizacją pogrzebu. Obejmuje to:

 • Członków rodziny zmarłego
 • Pracodawców
 • Domy pomocy społecznej
 • Gminy
 • Powiaty
 • Osoby prawne kościoła lub związku wyznaniowego
 • Osoby obce

Jakie są Warunki Otrzymania Zasiłku Pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. Otrzymywała emeryturę lub rentę.
 2. Była ubezpieczona w ZUS.
 3. Otrzymywała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.
 4. Zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej w szczególnych okolicznościach.
 5. Była członkiem rodziny osoby, która spełnia jedno z powyższych kryteriów.

Jakie są Kwoty Zasiłku Pogrzebowego?

 • Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł dla członka rodziny, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu.
 • Dla innych osób lub instytucji, zasiłek wynosi do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Jakie Dokumenty są Wymagane?

Aby ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek na druku Z-12 wraz z następującymi dokumentami:

 1. Akt zgonu lub akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe.
 2. Oryginały rachunków dokumentujących koszty pogrzebu lub ich kopie potwierdzone przez bank.
 3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.
 4. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Gdzie i Kiedy Złożyć Wniosek?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę lub rentę zmarłemu, lub w jednostce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania. Wniosekmożna złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS. Należy złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeśli zgłoszenie wniosku w terminie było niemożliwe z powodów niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Zmiany w Zasiłku Pogrzebowym w 2023 Roku

Od 1 czerwca 2023 roku nastąpiły zmiany w zasadach dotyczących przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS. Zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS będą przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wnioski o zasiłek pogrzebowy po tych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12.

Czy Zakład Pogrzebowy Może Złożyć Wniosek o Zasiłek Pogrzebowy?

Tak, jeśli zakład pogrzebowy poniósł koszty pogrzebu, może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Można upoważnić zakład pogrzebowy do złożenia wniosku i odbioru zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku, ZUS przekaże zasiłek bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego.

Podsumowanie

Zasiłek pogrzebowy to ważna forma wsparcia, która pomaga złagodzić obciążenie finansowe związane z organizacją pogrzebu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Warto być świadomym kryteriów kwalifikacji, kwot zasiłku oraz terminów i procedur związanych z jego uzyskaniem. W 2023 roku wprowadzono również zmiany dotyczące zasiłku pogrzebowego, które wpłynęły na sposób jego przyznawania i wypłaty.

Skomentuj artykuł

Więcej artykułów